top of page

תקנון

 

האתר aradefrat המופעל על ידי אפרת ארד, מרחוב שירת גאולים 19 בהרצליה (להלן המוכרת)  ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת כרטיסים וסדנאות (להלן: המוצר).

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר ומתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, ואת מדיניות הפרטיות שמפורטת כאן, הבין אותן והסכים להן.

התקנון מהווה חוזה מחייב בין הרוכש לבין אפרת ארד.

 

הרכישה


האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט
ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי
הרכישה מותרת מגיל 18 ומעלה 
הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי
מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ
המוכרת שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה

אחריות
המוכרת לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשתתפות או יישום הידע לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של המוכרת.

אחריות
המוכרת לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשתתפות או יישום הידע לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של המוכרת.

החזרות וביטולים

 

לאור מספר המשתתפים הקטן בכל סדנה, והרצון לשמור על אוירת למידה ואינטימיות, ומצד שני,ההכנות לסדנה גוזלות זמן רב ומשאבים, לרבות ניקוי המים, טיהורם, וקירורם וכן התארגנות לארוחת בוקר ועוד, מדיניות הביטולים היא כדלקמן: 

ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של אפרת ארד  עד 7 ימים לפני מועד המוצר. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהמוכרת המאשר את הבקשה לביטול העסקה.

המוכרת תהא זכאית לבטל את המוצר בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה כזה הקונה יהא זכאי לקבל את מלוא התמורה ששילם בעבור המוצר.

ביטול העסקה בטווח זמן של 7 ימים לפני קיום המוצר ועד 3 ימים טרם קיום המוצר תאפשר לרוכש לנצל את הכרטיס שרכש למוצר (סדנה) במועד אחר.

ביטול של עד  24 שעות לפני קיום המוצר תאפשר לקונה להעביר את הכרטיס שרכש לאדם אחר.
שירות לקוחות

 1eftatarad@gmail.com בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של המוכרת באימייל או בטלפון שמספרו 054-7998806.

אבטחת מידע ופרטיות
מידע אישי לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות. המוכרת מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין. באמצעות לחיצה על כפתור “שלח” אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו .

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של המוכרת 
• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם המוכרת

דין וסמכות שיפוט
• פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי

bottom of page